Siirry tästä Rekisteriselosteeseemme.

Tilaaminen ja toimitus

 • Tilauksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai Suomen Kolibrin kotisivujen kautta.
 • Tilaus katsotaan hyväksytyksi kun asiakkaalle on lähetetty kirjallinen tilausvahvistus.
  Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa tilausta. Mikäli asiakas havaitsee virheitä tai puutteita, on hän velvollinen ilmoittaa niistä välittömästi.
 • Tuotteet toimitetaan ilmoitettuun osoitteeseen. Kuljetus tapahtuu alihankintana itsenäisen rahdinkuljettajan toimesta ja vastuulla.  Yleisimmin käyttämämme kuljetuspalvelu on Posti.  Mikäli sinulla on oma kuljetustapatoivomus, ilmoita se tilauksen yhteydessä.
 • Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle kun tuotteita koskeva kauppahinta ja muut kulut, kuten toimituskulut ovat kokonaisuudessaan suoritettu Suomen Kolibri Oy:lle.
 • Vaaranvastuu tuotteista siirtyy kokonaisuudessaan Asiakkaalle kun tuotteet on luovutettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Asiakkaan toivomalla tavalla merkityiden ja räätälöidyin tuotteiden osalta Suomen Kolibri Oy pidättää itseltään oikeuden ylittää tai alittaa tilattu määrä kymmenellä (10) prosentilla.
 • Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista enää Suomen Kolibri Oy:n aloitettua Asiakkaan tilauksen täytäntöönpanon, ilman Suomen Kolibrin hyväksyntää. Mikäli Suomen Kolibri Oy hyväksyy tilauksen peruuttamisen, on Asiakas velvollinen korvaamaan Suomen Kolibri Oy:lle peruuttamisen johdosta aiheutuneet kustannukset, mukaanlukien kaikki maksut, jotka ovat peruuttamisen johdosta velvollisia suorittamaan kolmansille osapuolille.

Varastointi asiakkaan lukuun

 • Asiakkaalla on mahdollista niin halutessaan säilyttää ostamiaan tuotteita Suomen Kolibri Oy:n varastossa, josta tuotteet toimitetaan edelleen ehtojen mukaisesti Asiakkaan osoittamille tahoille.

Laskutus ja hinnat

 • Tuotteiden hinnat ovat ilmoitettu Suomen Kolibri Oy:n erillisessä hinnastossa, katalogissa tai erillisessä tarjouksessa, hinnat ovat ilmoitettu euroina.
 • Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, toimituskulut sekä muut hinnastossa ilmoitetut (painatus ja filmityö ym.) kustannukset.
 • Maksuaika on 14 pv netto laskun päiväyksestä.
 • Laskun voi pyydettäessä maksaa myös PayPalin kautta , jossa maksutavaksi voi valita esimerkiksi luottokortin. Maksajalla ei tarvitse olla PayPal tiliä. PayPal maksu kustantaa 5 % laskun loppusummasta.
 • Mikäli laskun maksaminen viivästyy, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle erälle 11% per päivä eräpäivästä alkaen siihen saakka kunnes lasku on maksettu Suomen Kolibri Oy:n tilille.
 • Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Toimitusaika

 • Tuotteiden toimitusaika on noin 2 viikkoa tilausvahvistuksen ja merkattujen tuotteiden osalla vedoksen hyväksymisestä ellei toisin ole sovittu.
 • Tehdastoimitustuotteiden osalta toimitusaika vaihtelee tuotteen mukaan.

Virheelliset toimitukset, vahinkojen korvaaminen

 • Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilatut tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen.
 • Mikäli Asiakas havaitsee puutteita tai virheitä, on Asiakkaan reklamoitava asiasta välittömästi Suomen Kolibri Oy:lle (puh. 03 3454 5000 tai kolibri(a)suomenkolibri.fi) tai viimeistään 8 päivän kuluessa siitä kun tuotteet on vastaanotettu.
 • Mikäli tuotteessa on havaittu virhe, Suomen Kolibri Oy:lla on oikeus valintansa mukaan korjata virhe, tehdä uusi toimitus tai vaihtoehtoisesti antaa hinnan alennusta viallisten tuotteiden osalta.
 • Palautuksesta on sovittava erikseen Suomen Kolibri Oy:n kanssa.

Tuotteiden takuu

 • Suomen Kolibri Oy:n tuotteilla on materiaalin ja valmistuksen osalta kuuden (6) kuukauden takuu, ellei tuotekohtaisesti ole jotain muuta sovittu.
 • Takuu alkaa siitä päivästä kun tuote on luovutettu Asiakkaan käyttöön.
 • Suomen Kolibri Oy vaihtaa viallisen tuotteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
 • Vaihdetun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tuotteen luovutuspäivän mukaisesti.
 • Takuu ei korvaa normaalia kulumista ja Asiakkaan omasta asennus- tai käyttövirheestä aiheutuneita vikoja.
 • Takuutuotteen tulee olla alkuperäisessä kunnossa.
 • Kaikki Asiakkaan suorittamat, tuotteeseen kohdistuvat modifikaatiot eväävät takuun tuotteelta.

Ylivoimainen este

 • Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu selkeästi osoitettuna ylivoimaisesta esteestä.
 • Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi työtaistelutoimenpide, sota, sulku, tulipalo, tapaturma, luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai maksuliikenteen häiriö.
 • Keskeytyminen, tehdas/tavarantoimittaja ei täytä toimitusvelvollisuuksiaan tai muu vastaava tilanne, johon kummallakaan osapuolella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

 • Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 • Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina neuvottelemalla, mutta mikäli asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun,  ratkaistaan riidat Tampereen käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.
 • Suomen Kolibri Oy:lla on oikeus niin halutessaan nostaa kanne myös Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.

Tilausjärjestelmä

 • Asiakkaillamme on mahdollisuus saada yritykselleen tilausjärjestelmän verkkokauppaan sekä varastopalvelun.

Vedostus ja graafinen työ

 • Suomen Kolibri Oy tarjoaa apua graafisessa työssä sekä vastaa vedostamisesta.

 

 

Rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen ehdot käyttämällä palveluitamme.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Kolibri Oy
Y-tunnus: 0833183-2
Kalevantie 7, 33100 Tampere
Puhelin: +358 3 3454 5000

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kirsi Virolainen
Suomen Kolibri Oy
Puhelin: +358 3 3454 5016
Sähköposti: kirsi@suomenkolibri.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kolibrin asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• yrityksen nimi
• yhteyshenkilön nimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevia henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, erilaisista palveluista, joita asiakas käyttää (mm. Suomen Kolibri Oy:n verkkokauppa ja sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä asiakkaan luvalla.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä muille toimijoille. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.
Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja pyytää poistamaan omat tietonsa.
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Suomen Kolibri Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.